Stadgar

Stadgar

Antagna 1983-01-25 (reviderade 2003-02-25, 2013-02-26, 2014-02-05, 2018-02-28 och 2023-02-27))
§ 1 Namn
Sammanslutningens namn är Wexiö Motorveteraner (förkortas WMV). Org.nr. 829502-0823
§ 2 Klubbens ändamål
Wexiö Motorveteraner är en ideell sammanslutning, vars syfte är studier av den tekniska utvecklingen av fordon och till dessa gränsande teknik, samt tillvaratagande och bevarande av det rullande kulturhistoriska arvet.
§ 3 Firmatecknare
Att teckna klubbens firma utses ordförande och kassör i förening.
§ 4 Klubbens verksamhet
Klubben skall verka för i § 2 angivna syften bl.a. genom:
· Lokalisering och bevarande av tekniskt och historiskt intressanta fordon
· Att medverka till att dessa bilar blir restaurerade på ett       fackmässigt och korrekt sätt
· Rådgivning beträffande identifiering och restaurering av fordon och delar av sådana
· Arkivering av litteratur och dokument inom intresseområdet
· Samarbete med myndigheter och institutioner med anknytning till klubbens verksamhetsområde
· Kontakter med svenska och utländska organisationer, klubbar och
sammanslutningar med liknande syften.
§ 5  Medlemskap
Medlem kan vara person, organisation eller företag med intresse för klubbens verksamhet. Man blir medlem genom att betala medlemsavgiften. Med varje medlem kan en eller flera familjemedlemmar inom samma hushåll anslutas. Familjemedlem åtnjuter samma förmåner som medlem med undantag för klubbens eventuella tidskrifter och övriga utskick. Medlem skall verksamt befrämja klubbens syften.
Endast medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift har rösträtt.
Uteslutning av medlem kan endast beslutas av årsmötet och då med minst 3/4 majoritet.
§ 6  Medlemsavgift
Medlemsavgift och eventuell inträdesavgift fastställs av årsmötet. Medlemsavgift skall vara betald före januari månads utgång.
§ 7  Hedersmedlem
Styrelsen kan besluta om att medlem skall utses till hedersmedlem med livslångt fritt medlemskap.
Till hedersmedlem utses medlem som under lång tid och i hög grad verkat för klubben och dess syften.
§ 8 Verksamhetsår och årsmöte
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Årsmöte hålles om möjligt före februari månads utgång dock senast 15 mars på den plats styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmöte, varvid kallelse och förslag till föredragningslista skall utsändas minst två (2) veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall bl.a. förekomma:
· Val av mötesordförande och mötessekreterare
· Fråga om mötet är behörigen utlyst
· Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
· Fastställandet av föredragningslista
· Justering av röstlängd
· Verksamhetsberättelse
· Kassarapport och revisionsberättelse
· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
· Fastställande av årsavgift
· Val av styrelseledamöter och övriga kommittéer eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.
· Val av revisor
· Tillsättande av valberedning
· Eventuella motioner.
§ 9 Styrelse och kommittéer
Klubben leds av en styrelse av minst fem (5) personer, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre (3) av dessa är närvarande.
§ 10 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två (2) ledamöter, varav en är sammankallande.
§ 11 Motioner
Motioner till årsmötet kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.
§ 12
Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Vid omröstning fodras minst 2/3 majoritet för att
förslaget skall medföra ändring.
§ 13  Upplösning och anslutning
Beslut om klubbens upplösning och anslutning till organisation kan endast fattas av årsmötet. För beslut om upplösning/anslutning krävs 3/4 majoritet på två möten varav det senare skall vara ordinarie årsmöte. Vid förslag om upplösning/anslutning skall förslaget delges genom ett utskick till alla medlemmar senast fyra (4) veckor innan det första beslutande mötet. Vid upplösning skall klubbens tillgångar fördelas enligt
beslut på årsmötet.

För dig med intresse för historiska fordon